Gaming

Denuvo vẫn còn được ủng hộ? Một phiên bản Bandai Namco khác làm sáng tỏ DRM Tech

Công nghệ của Denuvo đã giảm hiệu quả, ít nhất, với các phiên bản trò chơi gần đây thể hiện công nghệ, nói chung, nhanh chóng bị bẻ khóa (một số trường hợp ngoại lệ, tất nhiên, xác nhận quy tắc, tồn tại).

Read More